Kursuse/teemade ülevaade

 • Praktiline eesti keel I

  See kursus on loodud ESF meetme 1.1.8 projekti nr 1.1.0801.10-0100 "E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes"  toetusel.

  Eesti keele kursus "Praktiline eesti keel I "

  Õpetaja Kersti Kondor (kersti.kondor@vtg.tln.edu.ee)

  Kursus on mõeldud 10. klassi õpilastele e-õppetoena allpool oleva materjali omandamiseks. 

 • Sissejuhatus kursusesse (3. - 7.sept.)

  Antud tund on kõigile õppijatele auditoorne (toimub koolis).

  • Antakse ülevaade kursuse sisust, õppetöö korraldusest ja tutvutakse Moodle'i keskkonnaga.

 • I. Erinevad stiilid (3. - 7. sept.)

  •                                                                                                                            

   1. Loe stiilide iseloomustusi 10. klassi 1. vihikust "Praktiline eesti keel" lk. 30.

                                                                                                                              

  • 2. Tee harjutus 1 ja 2 argistiili ja kõnekeele kohta

  • 3. Loe erinevatest stiilidest.

  • 4. Loe läbi Cicero kõne "Parimat liiki kõnemeestest" gümnaasiumi lugemikust "Antiigist postmodernismini" (lk. 61 -  62) ja vasta küsimustele.

 • Suhtlus eri tüüpi olukordades (10. - 14.sept.)

  Antud tund on kõigile õppijatele auditoorne.

 • II. Tarbetekstid. Enesetutvustus (10. - 14.sept.)

  • 1. Loe läbi tarbetekstide mõiste selgitus tekstiõpetuse õpikust "Kirjutamise kunst" lk. 110.

  • 2. Tee harjutus enesetutvustuse kohta.

 • Elulugu (17. - 21.sept.)

 • CV (curriculum vitae) (17. - 21. sept.)

 • Seletuskiri, taotlus, avaldus, kaebus (24. - 28. sept.)

  • 1.Tutvu erinevate tarbekirjade koostamise põhitõdedega tekstiõpetuse õpikust "Kirjutamise kunst" lk. 119 - 121 ning tee järgmine ülesanne:

 • Kontrolltöö (24. - 28. sept.)

  Antud tund on kõigile õppijatele auditoorne.

  • Tund on kõigile õppijatele auditoorne.

   1.Mõtle enesekontrolliks läbi alljärgnevad harjutused:

  • Kuula järgmist luuletust ja kirjuta, millises stiilis on see kirjutatud.

  • 2.Kontrolltöö harjutused saad klassis õpetaja käest.

 • Lisandi mõiste, kirjavahemärgid (1. okt. - 5. okt.)

 • Otsekõne ja kaudkõne (1. - 5. okt.)

  • 1.Loe läbi otsese kõne kirjavahemärkide kasutamise selgitus eesti keele käsiraamatust "Eesti õigekeel" (Einar Kraut) lk.215.

   2.Sellele järgnevalt loe läbi ja jäta meelde otsekõne kirjavahemärkide reeglid.

  • 3.Tee järgnev harjutus otsekõne kirjavahemärkide kohta.

  • 4.Tutvu kaudkõne moodustamise reeglitega.

  • 5.Tee harjutus kaudkõne moodustamise peale.

 • Üte ja kiil, nende kirjavahemärgid (8. - 12. okt.)

 • Kontrolltöö (8. - 12. okt.)

  Antud tund on kõigile õppijatele auditoorne.

  • Kontrolltöö ülesanded annab õpetaja kätte tunnis ja nende teemad on järgmised:

  • 1. ülesanne

   Kirjavahemärgista tekst.

  • 2.ülesanne

   Koosta 6-lauseline dialoog, kasutades õigeid kirjavahemärke.

 • Arvamus (15. - 19. okt.)

 • Tsitaat ja refereering (15. - 19. okt.)

  • 1.Loe 10. klassi 1. vihikust "Praktiline eesti keel I " lk. 6 selgitust selle kohta, mis on tsitaat ja mis on refereering.

  • 2.Loe läbi K. Rossi ettekanne "Kultuur on emakeel".

  • 3.Tee harjutus eelneva ettekande põhjal.

  • 4.Kasutades meediaväljaandeid, tee järgnev harjutus.

 • Arutlus (29. okt. - 2. nov.)

 • Arutlev lõik (29.okt. - 2. nov.)

  • 1.Loe läbi arutleva lõigu selgitus 10. klassi vihikust "Praktiline eesti keel I" lk. 20 ja vasta küsimustele iseseisvalt.

  • 2.Vaata järgnevat lugu "Ilus maa" ja arutle küsimuse üle, kas me peame vanu traditsioone alles hoidma. Vastuses peaks olema 5-7 lauset.

 • Väitlus (5. nov. - 9. nov.)

  Antud tund on kõigile õppijatele auditoorne.  • 1.Loe 10. klassi 1. vihikust "Praktiline eesti keel I " lk. 15, mis on väitlus.

  • 2. Vasta küsimustele väitluse kohta.

  • 3.Loe 10. klassi 1. vihikust "Praktiline eesti keel I " lk.16, milliseid demagoogilisi võtteid teinekord väitluses kasutatakse.

  • 4. Otsusta järgnevas harjutuses, milliseid demagoogilisi võtteid on kasutatud?

  • 5.Moodustage 3 - 4 - liikmelised rühmad ning väidelge selle üle, kas paberraamatud jäävad või mitte.

 • Klassikirjand (5. nov. - 9. nov.)

  Antud tund on kõigile õppijaile auditoorne.

  • Loe kõigepealt läbi alljärgnev harjutus ning asu siis kirjutama kirjandit vastavalt eelpool toodud harjutusele

  • Kirjandi teemad annab õpetaja kätte klassis. Töid hinnatakse kirjandi hindamisjuhendi järgi.

 • Klassikirjandi viimistlemine (12. nov. - 16. nov.)

  Antud tund on kõigile õppijatele auditoorne.

  • Loe tähelepanelikult läbi kirjandi viimistlemise nõuanded ja asu siis oma kirjandis parandusi tegema, kui vaja.

 • Suur ja väike algustäht (läbiv suurtäht) (12. nov. - 16. nov.)

 • Esisuurtäht ja jutumärgid (19. nov. - 23. nov.)

 • Suur ja väike algustäht (väike algustäht) (19. nov. - 23. nov.)

 • Kontrolltöö (26. nov. - 30. nov.)

  Tund on kõigile õppijaile auditoorne.

  • Kontrolltöö ülesanded algustähe õigekirjareeglite kohta saad õpetajalt klassis.

 • Sõnaliigid (26. nov. - 30. nov.)

  • Tutvu erinevate sõnaliikidega ja tee samalt lehelt harjutus 1-5.

 • Sõnaliigid (harjutamine) (3. dets. - 7. dets.)

 • Kontrolltöö (3. dets. - 7. dets.)

  Tund on kõikidele õppijatele auditoorne.

  • 1.Tee kõigepealt enesekontrolliks järgmised harjutused:

  • 2.Kui harjutused on tehtud, asu tegema kontrolltööd, mille Sulle annab õpetaja tunnis.

 • Kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks on nimisõna) (10. dets. - 14. dets.)

 • Kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks on omadussõna) (10. dets. - 14. dets.)

 • Arvsõnade õigekiri (17. dets. - 21. dets.)

 • Tegusõnade kokku - ja lahkukirjutamine (17. dets. - 21. dets.)

 • Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine (7. jaan. - 11. jaan.)

 • Kontrolltöö (7. jaan. - 11. jaan.)

  Tund on kõikidele õppijatele auditoorne.

  • Tee kõigepealt enesekontrolliks antud harjutused. Kontrolltöö ülesanded annab õpetaja Sulle klassis.

 • Internet.Küberkiusamine, e-kiri (14. jaan. - 18. jaan.)

 • Infootsing; nimestike, graafikute, tabelite mõistmine (14. jaan. - 18. jaan.)

 • Hindeline töö (17. jaan. - 21. jaan.)

  Tund on kõikidele õppijatele auditoorne.

   

  • Tunnis antakse lugemistekst, selle põhjal tuleb vastata küsimustele.