Kursuse/teemade ülevaade

 • See kursus on loodud ESF meetme 1.1.8 projekti nr 1.1.0801.10-0100 "E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes"  toetusel.

  I kirjanduskursus "Ilukirjanduse põhiliigid ja žanrid"

  Õpetaja Lea Seero ( lea.seero@mail.ee )

 • Teema 1

  Sissejuhatus kursusesse. 3. - 7. sept.

  Tutvu põhimõistega: rahvaluule ja ilukirjandus, ilukirjanduse põhiliigid ja žanrid.

  Seejärel soorita ülesanded ning kontrolli oma teadmisi enesekontrollitestiga.

  Osale kindlasti ka foorumis.

 • Teema 2

  Lüürika. Kujundlik keelekasutus: epiteedid, metafoorid ja metonüümid. Luulenäited. 10. - 14. sept.

  Tutvu lähemalt lüürilise tekstiga. Vaata olulisi luulekujundeid ning rakenda oma teadmisi, analüüsides ülesandes antud H. Runneli luuletust.

  Tutvu lähemalt oodi mõistega ja analüüsi ülesandes esitatud Kr. J. Petersoni oodi "Kuu".

  Lõpetuseks soorita enesekontrollitest.

 • Teema 3

  Võrdleva luuleanalüüsi kirjutamine. 17. - 21. sept.

  • ÜLESANNE:

   klõpsa ülesandele luuleanalüüs ja kirjuta kahe luuletuse ja kahe luuletaja kui oma ajastu esindajate võrdlev analüüs.

 • Teema 4

  Lüroeepika. 24. - 28. sept.

  Tutvu esitlust vaadates lüroeepika žanritega: ballaad, valm, poeem ja värssromaan.

  Saadud teadmistele tuginedes soorita ülesanded ja lõpetuseks saad oma teadmisi kontrollida testi abil.

 • Teema 5

  Riim. Tähtsamad riimiskeemid. Kõne- kõla-, lause- ja piltkujundid. 1. - 5. okt.

  Tutvu materjaliga õpikust (Poeetika) lk 39 - 56.

  Lisaks vaata dokumente riim ja riimiskeemid, tähtsamad kõnekujundid, kõlakujundid ja lausekujundid.

  Seejärel lahenda ülesanne.

  Lõpetuseks soorita test enesekontrolliks.

 • Teema 6

  KONTROLLTÖÖ 8. - 12. okt.

  sooritus toimub auditoorselt.

  Töö sisu: loe läbi luuletused ja vasta nende kohta koostatud küsimustele.

  Iga vastuse oodatav pikkus on 50 - 100 sõna.

 • Teema 7

  Dramaatika. Dramaatika ja teater. 15. - 19. okt.

  Ava link dramaatika mõiste ja žanrid ning tutvu põhimõistetega.

  Vaata ka eluloolisi andmeid Moliere'i kohta.

  Ava dokumendid dialoog ja monoloog ning tutvu katkenditega teatrilavastustest

  LUGEMISKONTROLL: Moliere "Tartuffe". Töö sooritatakse auditoorselt. Töö sisuks on vastata loetud teksti põhjal küsimustele.

 • Teema 8

  Ülevaade klassitsistlikust teatrist. 29. okt - 2. nov.

  Ava dokument klassitsismi ülevaade ja tutvu klassitsistliku kirjanduse ülevaatega.

  Videomaterjali vaatamine klassis ( Moliere ja klassitsistlik teater).

  Vasta ülesandes esitatud kükimustele.

  "Tartuffe`i" ANALÜÜS

  Osale kindlasti foorumis, kus saad oma seisukohti kaasõpilastega jagada.

  Arutle näidendi üle, leia seoseid tänapäevaga.

 • Teema 9

  Dramaatika žanrid. 5. - 9. nov.

  Loe läbi õpikust (Poeetika) lk 103 - 107 peatükk draamakirjanduse kohta.

  Tutvu esitluse vahendusel mõistetega: tragöödia, komöödia ja draama.

  Vaata ka katkendeid teatrietendustest, ilmestamaks oma teadmisi.

  Loetud ja vaadatud materjalide põhjal soorita ülesanne ning lõpetuseks kontrolli ennast testi abil.

 • Teema 10

  KIRJAND 12. - 16. nov.

  Kirjand kirjutatakse klassis. Teksti pikkus on 400 sõna ja ülesanne antakse kohapeal.

 • Teema 11

  LUGEMISKONTROLL: Shakespeare "Hamlet". 22. - 26. nov.

  Töö sisuks on vastata loetud näidendi põhjal küsimustele.

  Töö toimub auditoorselt.

  Lisaks tutvu materjaliga Shakespeare'i-aegsest teatrist ja vaata esitlust.

 • Teema 12

  "Hamleti" ANALÜÜS 26. - 30. nov.

  • Tutvu õpiku ( S. Nootre "Kirjanduse kõnetus" lk 106 - 108 ) vahendusel "Hamleti" võimalike tõlgendustega.
  • Vali üks võimalikest lähenemisnurkadest ( ühiskonnakriitika, moraalitragöödia, indiviidi arengulugu, armastuslugu, müüt ) ja püüa teost selles võtmes analüüsida.
  • Osale kindlasti ka foorumis,et arutleda klassikaaslastega loetu üle.
 • Teema 13

  Eepika. 3. - 7. dets.

  Vaata esitlust, tutvu seejärel õpikumaterjaliga (Poeetika) lk 145 - 157 eepilise teksti kohta.

  Vasta ülesandes esitatud küsimustele ja soorita lõpuks kontrolltest.

 • Teema 14

  Proosažanrid. 10. - 14. dets.

  Tutvu esitlust vaadates ja õpikust (Poeetika) lugedes lk 183 - 191 proosažanrite

  eepose ja romaaniga. Vaata ka romaani alaliike. Jälgi romaani arengulugu.

  Lahenda seejärel ülesanne ja soorita lõpetuseks test.

 • Teema 15

  LUGEMISKONTROLL: Balzac "Isa Goriot". 17. - 21. dets.

  Töö sisuks on vastata loetud romaani põhjal küsimustele.

  Töö toimub auditoorselt.

 • Teema 16

  "Isa Goriot" ANALÜÜS. 7. - 11. jaan.


  Vaata materjale H. de Balzaci elu ja loomingu kohta ning tutvu mõistega jõgiromaan.

  Osale kindlasti ka foorumis, kus saad oma mõtteid jagada kaasõpilastega.


 • Teema 17

  Novell. Klassikaline ja uusaegne novell. Novellet. 14. - 18. jaan.

  Tutvu esitlusega novellist.

  Toetudes saadud teadmistele, täida ülesanne ja soorita lõpetuseks test.

 • Teema 18

  Miniatuurid. 21. - 25. jaan.

  Vaata esitlust, täida seejärel ülesanne ja soorita enesekontrollitest.

 • Teema 19

 • Teema 20

 • Teema 21

 • Teema 22

 • Teema 23

 • Teema 24

 • Teema 25

 • Teema 26

 • Teema 27

 • Teema 28

 • Teema 29

 • Teema 30

 • Teema 31

 • Teema 32

 • Teema 33

 • Teema 34

 • Teema 35