Kursuse/teemade ülevaade

 • See kursus on loodud ESF meetme 1.1.8 projekti nr 1.1.0801.10-0100 "E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes"  toetusel.

 • Projektist lühidalt

  Projekti üldeesmärk on ajakohastada täiskasvanuõpet
  e-õppemeetodi laialdasema rakendamisega
  Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumis ning projekti koostööpartner-koolides - Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis, Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis,
  et võimaldada sellega üldhariduse paindlikumat omandamist, ennetada väljalangevust ja hõlbustada põhi- või keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomist üldharidusõppesse.

 • Projekti peamised tegevused

  2011
  • I etapp: 4 projekti  kaasatud kooli  õpetajad läbivad veebipõhise õppekeskkonna Moodle baaskoolituse ja e-kursuste koostamise koolituse veebipõhise õppekeskkonna Moodle juurutamine/kasutuselevõtmine 4 koolis 

  2012

  • II etapp: riiklikule õppekavale vastavate e-kursuste koostamine 
    
  • III etapp: valminud e-kursuste rakendamine 4 kooli õppeprotsessis 2012/13. õppeaastal 

  2011-2013

  • 3 uuringu läbiviimine projekti iga etapi kohta
 • Projekti tegevuste läbiviimisega juba saavutatud tulemused

  • kaks uuringut (Tallinna Ülikool) 
    
  • 54 inimest 4 koolist läbisid kaks e-õppe teemalist koolitust 
    
  • 37 koolitusel osalejat esitasid lõputööd, kus tuli luua oma tulevase e-kursuse põhi ja lõputööde alusel valiti 27 inimest, kellele pakuti võimalus luua täismahus e-kursus 
    
  • on loodud 28 e-kursust,
   mis vastavad riiklikule õppekavale ning e-õppe põhimõtetele
   (täna on võimalik kõigi kursustega tutvuda
   http://moodle.e-kooli.info/ e-õppekeskkonnas,
   kasutades külalise staatust,
   salasõna: INNOVE
   )
    
  • vähemalt 240 õpilast nelja kooli kohta läbisid Moodle kasutamise koolituse
 • TTG esimesed sammukesed e-õppes (ühe kooli kogemustest)

  Esitlus sügiskonverentsil "Kooli uus õpetava" (23.10.12)

  Esitlus täiskasvanuhariduse projektide meetme 1.1.8 seminaril (30.10.12)

 • Otavan Opisto – siht, kuhu pürgida

  Kaisa Lindström

  Keskuse juht ja hing Kaisa Lindström

  Otavan Opisto
  Otavantie 2 B, 50670 Otava

 • MOODLE - eraldi või koos ehk - kas EITSA või HAVIKEse lahendus?

  • Projekti siseselt oli otsustatud, et eraldi
    
  • TTG, TVTG ja RTG – kasutavad HAVIKEse teenust
    
  • VKTG – loodud ühtne Moodle e-õppekeskuse prototüüp

   - korrektne ja meeldejääv domeeninimi
   - kujunduse võimalused
   - konfigureerimine vastavalt oma vajadustele
   - arendamine (lisada plagianid jne)
   - ühesõnaga - piiramatud võiamlused..

   Kuid, kas jätkusuutlik? 
 • Raskused või hoopis lahenduseta probleemid?

  • õpetajad

   See oli juba ette teada, sest..
   "Digilõhe õpetajaskonnas.
   Kes e-õpet on kord teinud, võtab selle harilikult kasutusele ka teistel käimasolevatel kursustel, ent täiesti uute kursuste puhul valiks veebidisaini ainult pooled.
   ..kätkeb e-õppe arengu peamine potentsiaal nendes õpetajates, kel juba on IKT haridusliku kasutamise kogemus. Kes siiani arvutipõhistest õpetamisviisidest kõrvale on jäänud, jäävad eeldatavasti teisele poole digilõhet ka järgmistel aastatel.
   ..Nii üld- kui ka kõrghariduses võib kasutajate hulka arvata 40–45 protsenti õpetajatest."

   allikas: 

   Revolutsioon, mida ei toimunud, ehk e-õppe arengu senised tulemid. Riigikogu Toimetised. 2009  • koolijuhtkond

   Asi on kindel kui..
   "SITES-i lõppjärelduse kohaselt on e-õppe innovaatilise  kasutuselevõtu peamine mootor koolijuhi selge toetus IKT-põhisele elukestva õppe visioonile ning tema eestvedamine selles vallas. Tähtis on seegi, et õpetaja tunnetab koolilt tulevat tehnoloogilist ja administratiivset toetust oma IKT-põhiste ainetundide korraldamisel."

   allikas: 

   Revolutsioon, mida ei toimunud, ehk e-õppe arengu senised tulemid. Riigikogu Toimetised. 2009   Samas juba 2007. a oli teada, et..
   "5. SWOT-ANALÜÜS
   5.2. Nõrkused
   - E-õpe ei ole kõrg- ja kutsekoolide juhtkondade seas esmatähtis.
   - Kõrgkoolide keskastme juhid ei teadvusta e-õpet.
   ..."

   allikas: Eesti e-õppe strateegia kutse- ja kõrghariduses 2007–2012
 • Võimalused peale projekti lõppemist?

  Vastuseks on tsitaat:

  "..e-õppe valdkonnas on Eesti viimastel aastatel olulisel määral kaotanud eduka e-õppe riigi positsiooni. Eestis puudub terviklik e-õppe strateegia, see on vaid kutse- ja kõrghariduse tasemel. Üldhariduse e-õppe arengukava „Õppiv Tiiger” lõppes 2009. a, uut arengukava ei ole seni koostatud. E-õppe toetusmehhanismid ei ole Eestis piisavalt koordineeritud: e-õppe tegevust toetatakse kutse- ja kõrgharidussüsteemis infotehnoloogia sihtasutuse kaudu, üldhariduses Tiigrihüppe sihtasutuse kaudu, tasemeõppevälise e-õppe toetamiseks puuduvad Eestis tugisüsteemid hoopiski."

  allikas: Konverentsi „E-õpe – tõsine mäng” resolutsioon. Õpetajate Leht (2010)