Asustuse areng maailmas

Põhimõisted: linnastumine, eeslinnastumine, ülelinnastumine, slumm, linna sisestruktuur.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

1. Oma koduasula sisestruktuuri analüüs.

2. Ühe valitud riigi või regiooni asustuse analüüs teabeallikate järgi.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:

1) võrdleb linnu ning maa-asulaid arenenud ja arengumaades;

2) analüüsib linnastumise kulgu ja erinevusi arenenud ja arengumaades;

3) analüüsib etteantud info põhjal linna sisestruktuuri ning selle muutusi,

4) toob näiteid arenenud ja arengumaade suurlinnade planeerimise ning sotsiaalsete ja

keskkonnaprobleemide kohta;

5) analüüsib kaardi ja muude teabeallikate põhjal etteantud riigi või piirkonna asustust;

6) on omandanud ülevaate maailma linnastunud piirkondadest, nimetab ning näitab kaardil

maailma suuremaid linnu ja linnastuid.

Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid eri aegadel. Linnad ja maaasulad arenenud ja arengumaades. Linnastumise kulg maailmas. Linnade sisestruktuur ning selle muutumine. Linnastumisega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades. Linnakeskkond ja selle planeerimine. Põhimõisted: linnastumine, eeslinnastumine, ülelinnastumine, slumm, linna sisestruktuur. Praktilised tööd ja IKT rakendamine 1. Oma koduasula sisestruktuuri analüüs. 2. Ühe valitud riigi või regiooni asustuse analüüs teabeallikate järgi. Õpitulemused Kursuse lõpul õpilane: 1) võrdleb linnu ning maa-asulaid arenenud ja arengumaades; 2) analüüsib linnastumise kulgu ja erinevusi arenenud ja arengumaades; 3) analüüsib etteantud info põhjal linna sisestruktuuri ning selle muutusi, 4) toob näiteid arenenud ja arengumaade suurlinnade planeerimise ning sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemide kohta; 5) analüüsib kaardi ja muude teabeallikate põhjal etteantud riigi või piirkonna asustust; 6) on omandanud ülevaate maailma linnastunud piirkondadest, nimetab ning näitab kaardil maailma suuremaid linnu ja linnastuid.