Eri majandussektorite roll ja osakaal

majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne, tertsiaarne ja kvaternaarne sektor,

kapital, võrgustikupõhine majandus, kõrgtehnoloogiline tootmine, teaduspark, rahvusvaheline

firma, geograafiline tööjaotus, transpordigeograafiline asend.