Riikide arengutase

Peale tutvumist riikide arengutaseme mõiste ja näitajatega, koosta analüüs:

"Ida-Euroopa riikide majandusareng aastatel 1980-2030", st lähiminevikust lähitulevikku. Analüüs esitada .doc failina A4 ca 2 lk TVTG õpetajate tuppa Raivo Raami nimele.

Riikide liigitamine arengutaseme ja panuse järgi maailmamajandusse. Arengutaseme mõõtmine.

Eri arengutasemega riigid. Agraar-, tööstus- ja infoühiskonna rahvastik, majandus ning ruumiline

korraldus. Üleilmastumine ja maailmamajanduse areng.

Põhimõisted: agraar-, industriaal- ja infoühiskond, arengumaa ja arenenud riik, üleilmastumine,

SKT, inimarengu indeks.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

1. Teabeallikate põhjal ühe valitud riigi arengutaseme, analüüs selle seotusest arengu eelduste ja

majanduse struktuuriga.

2. Riikide võrdlus arengutaseme näitajate põhjal.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:

1) teab arengutaseme näitajaid ning riikide rühmitamist nende alusel;

2) iseloomustab agraar-, industriaal- ja infoühiskonna rahvastikku, asustust, majandust ning

selle ruumilist korraldust;

3) selgitab globaliseerumise eri aspekte, toob näiteid selle mõju kohta arenenud ja arengumaadele;

4) võrdleb ja analüüsib teabeallikate põhjal riikide arengutaset ning riigisiseseid arenguerinevusi;

5) on omandanud ülevaate maailma poliitilisest kaardist, nimetab ja näitab kaardil kõik

Euroopa riigid ja pealinnad ning maailma suuremad riigid.