ÜLESANNE 3 (töö õpikuga)

Õpik: „Eesti keele struktuur“

ÕS (link)

Loe õpikust läbi 2. ptk ja vasta küsimustele. Vajadusel kasuta ka ÕSi.

Vastused esita siinsamas, vajutades nuppu Lisa esitus.

1. Mis on keelemärk, tähistatav ja tähistaja?

2. Kuidas keel märgisüsteemina toimib? Too näiteid liht- ja liitmärkide kohta.

3. Mis on sünonüümia, homonüümia, polüseemia? Too näiteid.

4. Mis on antonüümid ja paronüümid? (ÕS) Too näiteid.