Kursuse korraldus ja hindamine

Kursus koosneb iseseisvast tööst, mida saate sooritada endale sobival ajal, kuid selleks ettenähtud tähtajaks ning klassitundidest, mis määratakse kindlaks kursuse alguses. Klassitundides - arutatakse läbi iseseisvad tööd, probleemid ja teemad, mida need tööd ei kajasta, saadakse vastused tekkinud küsimustele ning sooritatakse kontrolltööd. 

NB! Kontrolltööde järeltööd lepitakse kokku klassitundides. Samuti on võimalik sooritada järeltöid järelvastamisklassis selle lahtioleku aegadel.

Kursuse hinne koosneb kolmest osast -

  1. Iseseisvad tööd, mida saab vormistada ja saata e-postiga
  2. iseseisvad tööd, mis tuleb välja trükkida, täita ja esitada vastavas tunnis
  3. 2 kontrolltööd, mis toimuvad tunnis

iseseisvad tööd annavad kokku ühe arvestusliku koondhinde, mis on samaväärne kontrolltööde hinnetega. Nende tööde hindamine toimub pärast esitamist ja arutelu klassitundides. Kui iseseisvate tööde tegemisel tekib raskusi (kas materjali leidmise või vormistamise osas), siis abi saab kas foorumi kaudu või saates vastav e-kiri aadressil -  andres@tg.edu.ee

Hindamine

Ülesannete ja testide hindamine on erinevate ülesannete puhul erinev: lihtsamad ülesanded on skaalas arvestatud/mittearvestatud, testidele annab programm automaathinnagu 0-100% , pikemad õpetajapoolset parandamist-täiendamist eeldavad tööd hindan ikka 5-palli süsteemis.

Iga teema lõpus toimub kontrolltöö, mille pead sooritama ainetunnis. Kuupäev-koht-kellaaeg täpsustuvad. Kontrolltööle pääsemise eelduseks on selle teema ülesannete/testide sooritamine Moodles.

Kontrolltöid hindan viie palli süsteemis järgnevalt:

• hindega „5” hindan õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, kõik küsimused on vastatud

• hindega „4” 75–89%,

• hindega „3” 50–74%,

• hindega „2” 20–49% ning

• hindega „1” 0–19%.

Viimati muudetud: pühapäev, 29. aprill 2012, 18:38