Õppesisu ja õpitulemused

Õppesisu
Elus- ja eluta looduse keemilise koostise võrdlus. Vee omaduste seos organismide elutalitlusega.
Peamiste katioonide ja anioonide esinemine ning tähtsus rakkudes ja organismides. Biomolekulide üldine ehitus ja ülesanded. Organismides esinevate peamiste biomolekulide – süsivesikute, lipiidide, valkude ja nukleiinhapete – ehituslikud ning talitluslikud seosed. DNA ja RNA ehituse ning ülesannete võrdlus. Vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises.

Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) võrdleb elus- ja eluta looduse keemilist koostist;
2) seostab vee omadusi organismide talitlusega;
3) selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses ning talitluses;
4) seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude ehitust nende ülesannetega;
5) võrdleb DNA ja RNA ehitust ning ülesandeid;
6) väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises.


Viimati muudetud: pühapäev, 29. aprill 2012, 18:33