Õppesisu ja õpitulemused

4. Rakkude mitmekesisus

Õppesisu

Taimerakule iseloomulike plastiidide, vakuoolide ja rakukesta seos taimede elutegevusega.

Seeneraku ehituse ja talitluse erinevused võrreldes teiste päristuumsete rakkudega. Seente roll looduses ja inimtegevuses, nende rakendusbioloogiline tähtsus. Inimese nakatumine seenhaigustesse ning selle vältimine.

Eeltuumse raku ehituse ja talitluse erinevus võrreldes päristuumse rakuga. Bakterite elutegevusega kaasnev mõju loodusele ja inimtegevusele. Inimese nakatumine bakterhaigustesse, selle vältimine. Bakterite rakendusbioloogiline tähtsus.

 

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:

1) analüüsib plastiidide, vakuoolide ja rakukesta ülesandeid taime elutegevuses;

2) võrdleb looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristab neid nähtuna mikropreparaatidel,

mikrofotodel ja joonistel;

3) võrdleb bakteriraku ehitust päristuumsete rakkudega;

4) eristab bakteri-, seene-, taime- ja loomarakke mikrofotodel ning joonistel;

5) toob näiteid seente ja bakterite rakendusbioloogiliste valdkondade kohta;

6) seostab inimesel levinumaisse seen- ja bakterhaigustesse nakatumise viise nende vältimise võimalustega ning väärtustab tervislikke eluviise;

7) hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid eluslooduse oluliste osadena.

Viimati muudetud: pühapäev, 29. aprill 2012, 18:32