INGLISE KEELE I KURSUSE „EESTI JA MAAILM“ PROGRAMM

 

 

Kursuse nimetus: Inglise keele I kursus „Eesti ja maailm”

Maht: 36 õppetundi, tunnid toimuvad 1 kord nädalas paaristundidena

Eesmärgid:

 1. Arendada õpilase suhtluspädevust kursusel kasutatavate teemavaldkondade ja harjutuste kaudu.
 2. Toetada  õpilase õpimotivatsiooni ja iseseisva õppija kujunemist, mis aitab kaasa edasistele  võõrkeeleõpingitele ja paneb aluse elukestvale õppele.
 3. Arendada  õpilase hea eneseväljenduse, teksti mõistmise ja tekstiloome oskust kursusel rakendatavate harjutuste ja ülesannete abil.
 4. Luua õpilasele võimalused võrrelda oma keelt ja kultuuri teistega, mõista ja väärtustada nende eripära, olla tolerantne ning vältida eelavamuslikku suhtumist võõrapärasesse.
 5. Toetada õpilase enesemääratluspädevuse kujunemist kursusel kasutatavate teemade, arutluste ja rollimängude abil, mis aitavad õpilasel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni.
 6. Arendada õpilase oskust leida vajalikku informatsiooni pikemast arutlevat laadi tekstist.

Kursuse lühikirjeldus

Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtlusprotsessis, siis on kursuse keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille piires kujundatakse suhtluspädevust. Kursus on jagatud üheksaks teemaks:

 1. Eestimaa – mu kodumaa
 2. Eesti geograafiline asend ja kliima
 3. Eesti rahvastik
 4. Mitmekultuuriline ühiskond
 5. Eesti keel ja eesti meel
 6. Kultuuritraditsioonid
 7. Kodukoha lugu
 8. Eesti ja Euroopa Liit
 9. Inglise keel – rahvusvaheline keel

Iga teema all on kahest paaristunnist (kokku 4 akadeemilist tundi) koosnev õppematerjalide ja ülesannete kirjeldus. Kõik tunnid toimuvad auditoorselt (seega klassiruumis), aga kui mõnel õpilasel pole võimalik külastada kõiki klassitunde, siis on neil selle e-õppe kursuse raames võimalik kursis olla kursusel toimuvaga ja vajadusel harjutusi ja ülesandeid ka kodus teha.

 

Õpiväljundid:

 1. Kursuse läbinu arutleb võõrkeeles loetud, kuulatud või vaadatud teksti põhjal nii suuliselt kui ka kirjalikult, teemakohaselt ja põhjendatult.
 2. Oskab kasutada kakskeelseid online sõnastikke tundmatute sõnade ja väljendite tõlkimiseks.
 3. Teab CV koostamise reegleid ja oskab koostada enda inglisekeelset CV-d.
 4. Teab peamisi eessõnu inglise keeles ja oskab neid lausetes kasutada.
 5. Tunneb inglise keeles kasutatavaid artikleid ja oskab neid kasutada geograafiliste nimede ees.
 6. Teeb vahet mineviku ja oleviku ajavormide vahel ja oskab ka ise moodustada erineva ajavormiga lauseid.
 7. Oskab kirjutada käsitletud teemal oma arvamust väljendava lühikirjandi.

 

Hindamisvorm:

Kursuse läbimiseks on vaja sooritada 6 hindelist tööd:

 1. Tõlkimisülesanne
 2. Essee A Friend in Need is a Friend Indeed
 3. Koostada enda inglisekeelse CV
 4. Eessõnade test
 5. Test aktikli kasutamise kohta geograafiliste nimede ees
 6. Essee English in My Life

 

Kohustuslik kirjandus:

 1. A. Pikver "People & Places"
 2. H. Liiv, A. Pikver "Praktiline inglise keele grammatika"
 3. U. Läänemets "Everyday Topics"

Hindamiskriteeriumid: vt. hindamisjundendeid

Viimati muudetud: reede, 20. aprill 2012, 16:20