ÕPIJUHIS

Ajaloo III kursuse õpijuhise koostamisel lähtutakse riikliku õppekava üldosas esitatud põhimõtetest, ajaloo ainekava eesmärkidest, õpitulemustest, Eesti ajaloo varauusaja ja uusaja sisu määratlustest (vt Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määruse nr 13 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“. Lisa 5., 1. Valdkond „Sotsiaalained", alalõik „Ajalugu“) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppematerjalist.

Riiklikus õppekavas esitatud ajaloo õpetamise põhimõtted, eesmärgid ja sisu määratlused leiame ka kursuse peatükkide (1 – 3) sissejuhatavatest lõikudest (kursiivis). 

Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid peaksid olema mitmekesised, sisaldama suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, referaadi ja uurimistöö koostamist, loovtööd ning arutluse kirjutamist. Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle tõlgendamist ja võrdlemist, katkendi põhjal vastamist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. Üksikfaktide tundmisele tuleb eelistada olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. Arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, analüüsi, võrdlemise, seoste loomise ja järelduste tegemise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu.

Õpitulemuste hindamisel lähtutakse õppekava üldosa ning teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Ajaloo õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade ajalooõpetuse õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemusi kontrollides tuleb jälgida teadmiste, sh ajalooalase sõnavara ja oskuste tasakaalu. Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

 

Hindamisjuhend.

Käesolevas kursuses  hinnatakse õpilaste teadmisi viie palli süsteemis.

Kursuse läbimisel saab „väga hea“ hinde  õpilane, kes on tähtaegselt ja korrektselt vormistatuna esitanud kolm harjutust,  sooritanud kolm kontrolltööd ja kursusetöö hinnetele „4“ ja  „5“, kusjuures ülekaalus peavad olema hinded „väga hea“.

Hindega „hea“ hinnatakse õpilast, kes on saanud kõigi harjutuste, kontrolltööde ja kursusetöö eest hindeid „3“ – „5“, mille statistiline keskmine on 4.

„Rahuldava hindega“ võib arvestada õpilane, kes on sooritanud vähemalt rahuldavale hindele kõik kolm kontrolltööd ja kursusetöö või kes on esitanud kõik harjutused, kontrolltööd ja kursusetöö, kuid hinnete hulgas on „puudulikke“. Igal juhul peab hinnete statistiline keskmine olema 3.

Puuduliku hinde võib õpilane parandama kahe nädala jooksul, milleks ta saab  õpetajalt töö uue variandi.

Kui töö sooritamise tähtaja suhtes pole aineõpetajaga kokku lepitud teisiti, kaotab õpilane hilinenud töö hindest ühe palli.

Hindamiseks esitatud töö esilehel peab olema õpilase loetavalt kirjutatud ees- ja perekonnanimi ning klass koos indeksiga (nt XII c). Töö peab olema pealkirjastatud perioodi või teemaga. Samuti tuleb lisada harjutuse või kontrolltöö number.

Iga käesoleva kursuse peatüki lõppu on paigutatud  hindelised harjutused (3) ja kontrolltööd (3). Ära on näidatud ajavahemik (nädal), mille jooksul peavad tööd olema esitatud. Kontrolltööd ja kursusetöö tuleb teha auditoorselt.

III kursus lõpeb läbilõike ülesannetest koosneva kursusetööga.

Enne kursusetööd on läbitud materjali ülevaatlikuks kordamiseks  kavandatud foorum. Teemasid foorumil arutamiseks võivad esitada ka õpilased. Teemad pannakse üles nädal enne foorumi toimumist.

Foorumil võivad õpilased esineda individuaalselt või rühmana ning esitada õpetajale hindamiseks oma küsimused, sõnavõtud, seisukohad, hinnangud.

Aktiivne osavõtt foorumist on  võrdsustatud harjutuse hindega.

 

1) Harjutused:

Harjutus  nr 1,  24. –30. 09. 2012,

Harjutus  nr 2,  29. 10.–  04. 11. 2012,

Harjutus  nr 3,  17. – 22. 12.  2012.

 

2) Klassiruumis tehakse  kolm  kontrolltööd ja üks kursusetöö järgmisteks tähtaegadeks:

Kontrolltöö  nr 1,  01. –  07. 10. 2012,

Kontrolltöö  nr  2,  05. – 11. 11. 2012,

Kontrolltöö  nr  3, 14. – 20. 01. 2013.

 

3) Kursusetöö,  21. – 26. 01. 2013.

 

Tööde esitamise tähtajad leiab õpilane  e-koolist, õpetaja kalendaarsest tööplaanist või moodle keskkonnas esitatud õppematerjalist.

Viimati muudetud: neljapäev, 19. aprill 2012, 13:06