Õpijuhis ja õpiväljundid

Kursuse maht - 35 tundi

Õpetaja

Raivo Raam

raivoraam@yahoo.co.uk

Õpilase eelteadmised

Oskab kasutada erinevat kaardi- ja teatmematerjali, tunneb maailmajagusid ja kontinente, ookeane ning tähtsamaid meresid, teab enamike riikide nimesid ja omab aimu nende üldisest kohast maailmamajanduses, on tutvunud üldiste rahvastikuprotsessidega.

Õpetamise eesmärgid

Kursuse jooksul tutvub õpilane maailma rahvastiku, ühiskondlike, majanduslike, poliitiliste ja keskkonnaprotsessidega, õpib tajuma Eesti kohta maailmas ja tunnetama protsessidevahelisi seoseid, õpib analüüsima globaalprobleeme, nende tekkepõhjusi, avardab oma silmaringi, õpib täiendavalt hankima teavet erinevatest allikatest (meedia, kirjandus, internet, kaardid, atlased jne).

Õppevormid

Õppetöö on korraldatud mitmekülgselt - osaliselt loengute, selgituste ja arutelude vormis. Oluline osa on iseseisval tööl (esitatud küsimustele vastuste leidmine eri allikatest), millest arendavaim on essee, ettekande ja/või referaadi koostamine ning esitamine klassi ees. Võimalusel korraldatakse ka õppekäik tootmis- või teenindusettevõttesse.

Hindamine

Geograafias on seoste loomise ja analüüsioskus vähemalt samaolulised kui faktoloogia omandamine. Seetõttu hinnatakse nii üht kui teist.  Kõige olulisem on õppida põhjendama oma nägemust ja seoseid protsesside vahel.  Kontrolltööd ja testid eeldavad mitte ainult omandatud õppematerjali lihtsat "mehhaanilist" tundmist ja vastamist, vaid seoste otsimist ja paralleelide tõmbamist juba õpituga. Mitterahuldavaga hinnatakse neid õpilasi, kes pole võimelised või tahtelised omandama elementaarset faktoloogiat (näiteks ei oska nimetada ühtegi endist NSVL vabariiki või merd) või ei taba kõige lihtsamaid seoseid (näit "Kas kõrge suremus soodustab rahvaarvu kasvu?").

Õppematerjalid

Kursuse põhiõppevahend on õpik "Maailma Ühiskonnageograafia Gümnaasiumile". Eesti Loodusfoto 2003. Lisaks õpikule leiavad kasutust erinevad kaardid, atlased  jt teatmeteosed. Iseseisev töö eeldab ka täiendmaterjali hankimist meedia ja intreneti vahendusel.  Õpilasel endal oleks soovitav muretseda mõni üldise iseloomuga atlas ja "Maailma Ühiskonnageograafia. Töövihik gümnaasiumile".

Õppetegevus

Õppetegevus koosneb valdavalt tööst klassis, kuid 4-8 tundi kursusest on eraldatud klassiväliseks iseseisvaks tööks (iga õpilane peab koostama ja suuliselt esitama ettekande või referaadi etteantud teemal) ja õppekäikudeks.

Nõuded kursuse lõpetamisel

Peale ainekava läbimist oskab õpilane kasutada kaarte, atlasi, teatmekirjandust, hankida täiendavat teavet muudest allikatest (meedia, internet), teab ja tunnetab maailmamajandust kujundanud protsesse ja seda kaasajal mõjutavaid tegureid, oskab kirjeldada peamisi rahvastikuprotsesse, majandusharude paiknemist regiooniti, oskab iseloomustada tähtsamate riikide majandust. Õpilane peab suutma loogika ja teadmiste põhjal paigutada riike looduslik-kultuurilistesse regioonidesse ja iseloomustada neid. Õpilane teab ka tähtsamaid kalanduspiirkondi. Ta peab oskama rakendada oma teadmisi mõistmaks ning analüüsimaks globaalseid  demograafilisi, poliitilisi ja keskkonnaprobleeme.

 

Viimati muudetud: laupäev, 14. aprill 2012, 14:41