Hindamisjuhend

Geograafias on seoste loomise ja analüüsioskus vähemalt samaolulised kui faktoloogia omandamine. Seetõttu hinnatakse nii üht kui teist.  Kõige olulisem on õppida põhjendama oma nägemust ja seoseid protsesside vahel.  Kontrolltööd ja testid eeldavad mitte ainult omandatud õppematerjali lihtsat "mehhaanilist" tundmist ja vastamist, vaid seoste otsimist ja paralleelide tõmbamist juba õpituga. Mitterahuldavaga hinnatakse neid õpilasi, kes pole võimelised või tahtelised omandama elementaarset faktoloogiat (näiteks ei oska nimetada ühtegi endist NSVL vabariiki või merd) või ei taba kõige lihtsamaid seoseid (näit "Kas kõrge suremus soodustab rahvaarvu kasvu?").

Hindamine: kursuse ja koondhinne moodustub arvestuslike kontrolltööde, referaatide ja jooksva töö hinnetest, millest määravamad on esimesed kaks.

Hindamise skaala sõltuvalt teadmistest ja tulemustest on järgnev:
Üle 90% punktidest või maksimaalsest vastusest – väga hea, 5
70-90%  – hea, 4
45-70%  – rahuldav, 3
20-45%  – mitterahuldav, 2
alla 20% – nõrk, 1

Viimati muudetud: teisipäev, 20. märts 2012, 15:21