Geograafia areng ja uurimismeetodid

1. Geograafia areng ja uurimismeetodid

Õppesisu

Geograafia areng ja peamised uurimisvaldkonnad. Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias.

Põhimõisted: inim- ja loodusgeograafia, kaugseire, GIS, Eesti põhikaart.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Tutvumine interaktiivse kaardi võimalustega ja Maa-ameti kaardiserveriga.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:

1) on omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid teiste

teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses;

2) toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; teeb vaatlusi ja

mõõdistamisi, korraldab küsitlusi ning kasutab andmebaase vajalike andmete kogumiseks;

3) kasutab teabeallikaid, sh kaarte, info leidmiseks, seoste analüüsiks ning üldistuste ja

järelduste tegemiseks;

4) analüüsib teabeallikate, sh kaartide järgi etteantud piirkonna loodusolusid, rahvastikku,

majandust ning inimtegevuse võimalikke tagajärgi.

Viimati muudetud: neljapäev, 22. märts 2012, 15:31