Rahvastiku põhimõisted

Põhimõisted: demograafia, demograafiline üleminek, traditsiooniline rahvastiku tüüp,

nüüdisaegne rahvastiku tüüp, demograafiline plahvatus, rahvastiku vananemine, sündimus,

suremus, loomulik iive, rahvastiku soolis-vanuseline koosseis, migratsioon, immigratsioon,

emigratsioon, migratsiooni tõmbe- ja tõuketegurid, tööhõive struktuur, rahvastikupoliitika.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Teabeallikate järgi ühe valitud riigi demograafilise situatsiooni ülevaate koostamine.

18

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:

1) analüüsib temaatiliste kaartide ja statistiliste andmete põhjal rahvastiku paiknemist ning

tihedust maailmas, etteantud regioonis või riigis;

2) analüüsib demograafilise ülemineku teooriale toetudes rahvaarvu muutumist maailmas,

etteantud regioonis või riigis ning seostab seda arengutasemega;

3) analüüsib rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi rahvastiku soolis-vanuselist struktuuri

ning selle mõju majanduse arengule;

4) võrdleb sündimust ja suremust arenenud ja arengumaades ning selgitab erinevuste peamisi

põhjusi;

5) toob näiteid rahvastikupoliitika ja selle vajalikkuse kohta;

6) teab rände liike ja rahvusvaheliste rännete peamisi suundi ning analüüsib etteantud

piirkonna rännet, seostades seda peamiste tõmbe- ja tõuketeguritega;

7) analüüsib rändega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid tagajärgi lähte- ja sihtriigile ning

mõjusid elukohariiki vahetanud inimesele;

8) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud riigi rahvastikku (demograafilist situatsiooni),

rahvastikuprotsesse ja nende mõju riigi majandusele;

9) väärtustab kultuurilist mitmekesisust, on salliv teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja

religiooni suhtes.

Viimati muudetud: neljapäev, 22. märts 2012, 15:55