Majanduse põhimõisted

Muutused majanduse struktuuris ja hõives. Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused tootmise

paigutuses. Rahvusvahelised firmad. Autotööstus. Turismi areng. Turismi roll riigi majanduses ja

mõju keskkonnale. Transpordi areng ja mõju maailmamajandusele. Rahvusvaheline kaubandus.

Põhimõisted: majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne, tertsiaarne ja kvaternaarne sektor,

kapital, võrgustikupõhine majandus, kõrgtehnoloogiline tootmine, teaduspark, rahvusvaheline

firma, geograafiline tööjaotus, transpordigeograafiline asend.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Teabeallikate põhjal ühe valitud riigi tööstuse ja selle paiknemise, transpordigeograafilise asendi,

turismi arengueelduste ning rolli maailmamajanduses analüüs.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:

1) analüüsib teabeallikate põhjal riigi majandusstruktuuri ja hõivet ning nende muutusi;

2) analüüsib tootmise paigutusnihkeid tänapäeval kõrgtehnoloogilise tootmise näitel;

3) analüüsib tööstusettevõtte tootmiskorraldust ja paigutusnihkeid autotööstuse näitel;

4) toob näiteid tehnoloogia ja tootearenduse mõju kohta majanduse arengule;

5) analüüsib etteantud teabeallikate järgi riigi turismimajandust, selle arengueeldusi, seoseid

teiste majandusharudega, rolli maailmamajanduses ning mõju keskkonnale;

6) analüüsib teabeallikate järgi riigi transpordigeograafilist asendit ja transpordi osa riigi

majanduses;

7) analüüsib maailmakaubanduse peamisi kaubavoogusid.

Viimati muudetud: kolmapäev, 25. aprill 2012, 15:59