Energia liigid


Energia liik


Kasutamise eelised
Kasutamise puudused, sh keskkonnaprobleemid


Nafta
taastumatu

- suure kütteväärtusega.
- hea transportida tankerite ja torujuhtmetega
- kasutatakse mitmeks otstarbeks
- puuraukude rajamine merre keeruline;
- ammutamise käigus suur oht merevee ja pinnase reostumiseks.
-  vajab puhastamist lisanditest; vajab ümbertöötlemist


Gaas
taastumatu

- suure kütteväärtusega.
- paikneb puuraukudes surve all, pole vaja pumbata, vajab vaid puhastamist. Ei vaja ümbertöötlemist. Põletamisel tekib vähe saasteaineid
Transport peamiselt torujuhtmeid pidi, ka veeldatult, mis kallis ja ohtlik (madal temperatuur, suur rõhk). Küllaltki keskkonnasõbralik kütus.


Tahked kütused
kivisüsi, pruunsüsi, põlevkivi, turvas
Taastumatu
Suured varud, uued kaevandused on hästi mehhaniseeritud
Saastatus - CO2 jt. kasvuhoonegaasid, SO2 happevihmad, kaevandamine võib olla keeruline ja ohtlik, karjäärid rikuvad maastikke, transport mahukas ja kulukas.


Vesi

taastuv
alternatiivne
Jooksvad kulud väikesed, seega elektri omahind väike.
Saastaineid ei teki;
Veehoidlad aitavad ühtlustada vetaset.
Ehitamine kallis. Ehitamine tasub end vaid
suure languga või veerikastele jõgedele.
Veehoidlad muudavad ökosüsteemi, hõivavad elamisterritooriumi  jne


Tuumaenergia

taastumatu
traditsiooniline

Uraanimaaki esialgu jätkub, energiasisaldus suur. Transpordi-tava kütuse ja jäätmete väike maht. Normaalsel tööl saastavad keskkonda tunduvalt vähem, kui paljud teised kütused ja on  kõige odavam energiatootmise viis.
Üliohtlikud radioaktiivsed jäätmed, mille kahjutustamise tehnoloogia puudub. Avarii korral radioaktiivsete elementide väljapaiskumine. Nõuab väga suuri kapitalimahutusi ja arenenud teadust.Tekitab soojusreostust veekogudes, kuhu suunatakse jahutusvesi. Tuumasantaaži oht.


Tuul

taastuv
Saastaineid ei teki, tasub rajada ka väikese energiatarbimise korral
Tehnoloogia on kallis, tuulekiiruse ajaline ebaühtlus, tuulevaiksetel perioodidel on vaja otsida muud energiaallikat; tekitavad müra, häirivad lindude rännet, hõivavad maad; kasutuspiirkond piiratud.


Päikeseenergia
taastuv
alternatiivne
Saastaineid ei teki, tasub rajada ka väikese energiatarbimise korral
Tehnoloogia kallis, vajab suuri kapitalimahutusi. Vajalik piisav päikeseenergia hulk. Vajab kombineerimist teiste energiatootmise viisidega.


Geotermaalenenergia
taastuv
Kasutamise mõju keskkonnale minimaalne, tasub rajada ka väikese energiatarbimise korral
Jooksvad kulutused energia tootmisele ja transpordile üsnagi kõrged, väike energia hulk; kasutusala piiratud.


Biomassi energia
taastuv
Saastaineid ei teki, tasub rajada ka väikese energiatarbimise korral
Saadav energiahulk küllaltki väike.

Muutusi maailma energiamajanduses;
19. sajandi keskpaigani valitsesid energiamajanduses vaid kaks ressurssi: puit ja kivisüsi, viimase osatähtsus kasvas kiiresti kuni 20. saj. alguseni.
20. sajandi algusest hakkas kiirelt kasvama nafta ja mõnevõrra hiljem ka gaasi osatähtsus. Samuti ehitati võimsad hüdroelektrijaamad, kus hakati elektrienergiat tootma. Söe osatähtsus langes saj.keskpaigaks 40%-le.
Tuumaenergia võeti kasutusele 20. sajandi 70-ndatel aastatel. Selle osakaal püsib stabiilselt 4-5% piires.
Tänapäeval kasutatakse palju erinevaid energiaallikaid, tulevikus suureneb gaasi ja kindlasti ka taastuvate ressursside  osatähtsus.


72. teab maailma tähtsamaid energiavarade (nafta, maagaas, kivisüsi) kaevandamis /ammutamis- ja töötlemispiirkondi;


73. teab maailma suurimaid hüdroenergia ja tuumaenergia tootjaid riike;

74. analüüsib etteantud infoallikate abil riigi energiaressursse ja nende kasutamist;
milliseidd energiaressursse riigis leidub, kas neid kasutatakse; milliseid energiaressursse sisse ostetakse

Mõisted: energiamajandus, fossiilne kütus, taastuvad ja taastumatud energiaallikad,
energiakriis;

Viimati muudetud: kolmapäev, 18. aprill 2012, 18:13