Ühiskonna areng

Ühiskonna areng

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

1. Teabeallikate põhjal ühe valitud riigi arengutaseme, analüüs selle seotusest arengu eelduste ja

majanduse struktuuriga.

2. Riikide võrdlus arengutaseme näitajate põhjal.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:

1) teab arengutaseme näitajaid ning riikide rühmitamist nende alusel;

2) iseloomustab agraar-, industriaal- ja infoühiskonna rahvastikku, asustust, majandust ning

selle ruumilist korraldust;

3) selgitab globaliseerumise eri aspekte, toob näiteid selle mõju kohta arenenud ja arengumaadele;

4) võrdleb ja analüüsib teabeallikate põhjal riikide arengutaset ning riigisiseseid arenguerinevusi;

5) on omandanud ülevaate maailma poliitilisest kaardist, nimetab ja näitab kaardil kõik

Euroopa riigid ja pealinnad ning maailma suuremad riigid.

Viimati muudetud: neljapäev, 22. märts 2012, 16:23