Kordamisküsimused

KORDAMISKÜSIMUSED ÜHISKONNAGEOGRAAFIAS 10. klassile

(vajalikud teadmised ja oskused 10.klassi tasemetesti sooritamiseks ja riigieksamiks valmistumisel)

1. Teab kaasaegset maailma poliitilist kaarti ja oskab kaardile märkida kõik Euroopa riigid ja

pealinnad ning maailma suuremad riigid nii pindala kui rahvaarvu järgi.

 

2. Oskab üldjoontes iseloomustada agraar-, industriaal- ja infoühiskonda.

Mõisted: elatusmajandus, turumajandus, tootmisviis, industrialiseerumine, geograafiline tööjaotus

 3. Oskab tuua näiteid koloniaalsüsteemi mõjust maailma eri piirkondadele. Oskab nimetada kolooniate tüüpe ning tähtsamate emamaade (Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania, Portugali, Itaalia, Saksamaa, Venemaa) endisi ja praegusi kolooniaid.

Mõisted: tootmisviiside levik, iseseisev ja sõltuvindustrialiseerumine, kolooniad, asunduskolooniad

 4. Teab riikide arengutaset iseloomustavaid näitajaid.

Mõisted: sisemajanduse kogutoodang (SKT) rahvuslik kogutoodang (RKT), inimarengu indeks, kõrgelt arenenud riigid, vähem arenenud riigid, Põhja- ja Lõuna riigid

 5. Oskab kaartide ja statistiliste andmete abil iseloomustada riike ja võrrelda nende arengutaset.

 6. Oskab analüüsida maailma rahvaarvu kasvu ja selle tagajärgi.

 7. Oskab temaatiliste kaartide ja statistiliste andmete abil võrrelda rahvaarvu muutusi erinevates regioonides ja analüüsida muutuste põhjusi.

 8. Oskab selgitada erinevat sündimust ja suremust arenenud ja arengumaades ja välja tuua erinevuse peamisi põhjusi.

 9. Oskab selgitada demograafilise ülemineku teooriat ja välja tuua etappide kõige olulisemad tunnused.

 10.  Oskab analüüsida etteantud riigi rahvastikupüramiidi ja seostada seda demograafilise ülemineku etapiga.

 11. Oskab selgitada rahvastikupoliitika vajalikkust ja tuua näiteid.

 12. Teab rahvusvahelise rände peamisi põhjusi ja suundi.

 13. Oskab analüüsida suuremate rännetega kaasnevaid probleeme nii lähte- kui siirdemaale.

 14. Oskab iseloomustada rahvastiku paiknemist mõnes etteantud piirkonnas ja selgitada taolise paiknemise põhjusi.

 15. Teab üldjoontes linnastumisprotsessi kulgu arenenud ja arengumaades.

 16. Oskab tuua näiteid ülelinnastumisega kaasnevatest sotsiaalsetest- ja keskkonnaprobleemidest.

 17. Oskab iseloomustada rahvusvaheliste firmade ja organisatsioonide osa kaasaegses maailmamajanduses ja tuua näiteid rahvusvahelistest firmadest.

 18. Teab peamisi majandusorganisatsioone (WTO, Maailmapank, EL, NAFTA, ASEAN, OPEC) ja nende rolli maailmamajanduses.

 19. Oskab selgitada globaliseerumise olemust ja tuua näiteid selle mõjust arenenud ja arengumaadele.

 20. Teab põllumajanduse arengut mõjutavaid looduslikke ja majanduslikke tegureid arenenud ja arengumaades.

 21. Oskab iseloomustada erinevaid põllumajandusliku tootmise vorme (segatalu, spetsialiseeritud suurtalu, ekstensiivne teraviljatalu, rantšo, istandus, loomavabrik) ja nende levikut.

 22. Oskab etteantud infoallikate abil iseloomustada põllumajanduse looduslikke arengueeldusi maailma erinevates piirkondades ja võrrelda erinevate piirkondade põllumajandust ja toiduainetööstust.

 23. Teab maailma toiduprobleemide tekkepõhjusi ning esinemispiirkondi.

 24. Oskab tuua näiteid põllumajandusega kaasnevatest keskkonnaprobleemidest.

 25. Oskab iseloomustada muutusi maailma kalanduses ning selgitada selle peamisi põhjusi.

 26. Oskab tuua näiteid kalandusega seotud keskkonnaprobleemidest ja selgitada kalavarude vähenemise põhjusi.

 27. Oskab üldjoontes iseloomustada maailma metsatüüpe (parasvöötme okasmetsad, parasvöötme lehtmetsad, kuiva lähistroopika metsad, niiske lähistroopika metsad, ekvatoriaalsed vihmametsad).

 

28. Teab metsade majandamise põhimõtteid ning oskab iseloomustada arenenud ja arengumaade metsamajandust ja metsatööstust.

 29. Oskab selgitada metsatööstusega seotud keskkonnaprobleeme.

 30. Teab erinevaid energiaressursse ning oskab selgitada nende kasutamise eeliseid ja puudusi.

 31. Teab erinevate energiaallikate kasutamisega kaasnevaid keskkonnaprobleeme.

 32. Oskab analüüsida muutusi maailma energiamajanduses.

 33. Teab maailma tähtsamaid energiavarade (nafta, maagaas, kivisüsi) kaevandamis/ammutamis- ja töötlemispiirkondi.

 34. Oskab tuua näiteid energia säästliku kasutamise vajadusest ja võimalustest.

 35. Oskab etteantud infoallikate abil iseloomustada ja analüüsida antud riigi energiaressursse ja nende kasutusvõimalusi.

 36. Teab peamiste metallimaakide (rauamaak ja boksiit) tähtsamaid kaevandamis- ja töötlemispiirkondi.

 37. Oskab iseloomustada kaasaegse metallurgia ja masinatööstuse arengutendentse ja paigutusnihkeid.

 38. Oskab selgitada tootmiskorralduse muutusi masinatööstuses ja selle mõju masinatööstuse globaliseerumisele.

 39. Teab kergetööstuse paigutust mõjutavaid tegureid ja oskab iseloomustada kaasaegsete kergetööstusharude paigust.

 40. Oskab analüüsida erinevate veondusliikide eeliseid ja puudusi ning transpordi mõju teistele majandusharudele.

 41. Oskab temaatiliste kaartide abil võrrelda erinevate regioonide veondust.

 42. Teab peamisi kaubanduslikke veosuundi.

 43. Oskab tuua näiteid side arengust ja selle mõjust maailmamajandusele.

 44. Teab teenuste liigitamist ja teenuste osatähtsuse kasvu põhjusi.

 45. Teab puhkemajanduse arengutendentse ja seoseid teiste majandussektoritega.

 46. Oskab tuua näiteid maailma tuntumatest turismipiirkondadest ning analüüsida turismi mõju

massiliselt külastatavatele piirkondadele.

 

Viimati muudetud: neljapäev, 22. märts 2012, 11:47